BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 9
80 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3212 7806

BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 9- 80 NGỌC LÂM

80 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Điện Thoại: (024) 3212 7806

Website: banhngotphap.vn