BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 8
15 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3218 1023 / 3218 1024

BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 8 - 15 KIM ĐỒNG

15 Kim Đông, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện Thoại: (024) 3218 1023/ 3218 1024

Website: banhngotphap.vn

facebook: www.facebook.com/banhngotphap.vn