BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 6
580 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3564 3132/ 3564 3133
Fax: (024) 3564 3133

BÁNH NGỌT PHÁP ANH HÒA - CƠ SỞ 6 - 580 TRƯỜNG CHINH

580 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3564 3132/ 3564 3133
Fax : (024) 3564 3133
Website : banhngotphap.vn