Kết nối với Anh Hòa:
 
Khai trương 219 Khâm thiên
Khai trương 219 Khâm thiên